İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar

Kiraz Hesap Açılışı

Kiraz Hesap Başvurusu

Kiraz Hesap açılışı için T.C. kimlik numaranız ve cep telefonu numaranız alınmaktadır. Veri Sahibi olarak haklarınızı öğrenmek için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kiraz Hesap ürünümüz ile ilgili detaylı bilgiye buradan, bilgilendirme ve başvuru formuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

FİBABANKA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fibabanka A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verileri tamamen kısmen veya tamamen, otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olan yollarla elde etmek, kaydetmek, saklamak, sınıflandırmak, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere aktarmak gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Fibabanka kişisel verilerinizin hukuka uygun toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Bu amaçlar;

 • Bankacılık Kanunu kapsamında başta mevduat, kredi, ödeme hizmetleri, sigorta, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetleri olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerimizi, mağazalar, subeler, elektronik bankacılık kanalları da dahil olmak üzere tüm kanallardan yürütülen bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş kollar tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için işlenecektir.
 • Taraf olmayı talep ettiğiniz sözleşmenin ifa edilebilmesi için sözleşme yapılması öncesinde veya sonrasında başvurana ait iletişim bilgilerini kayıt altına alarak, kimlik verilerinin (Kimlik verileri: ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası) güncellenebilmesi, yazılı ve sözlü ortamlarda tüm kayıt ve belgeleri oluşturulabilmesi, sonrasında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, destek hizmetlerinin sağlanabilmesi,
 • Resmi kurum ve yetkili kuruluşların taleplerinin yerine getirilebilmesi, mevzuattan kaynaklı bilgi verebilmesi, hukuki uyum sürecinin sağlanabilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Finansal ve mali işlemlerin takibi, risk analizlerinin yapılabilmesi,
 • Bankanın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Engellilik durumuna ilişkin toplanan özel nitelikli kişisel sağlık verileri açısından Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik çerçevesinde ve bu Yönetmelik’e uyum sağlanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna (Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır.) kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi ve kontrol edilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”), risk grubu”nda bulunan ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi faaliyeti sınırları dahilinde, kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar'ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulmasıyla, çağrı merkeziyle gerçekleştirilen görüşmelerle, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta veya elektronik ortamda online bankacılık, ATM'ler, fiziki ortamda Bankamızla, şubemizle ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmelerle, anlaşmalı mağazalara gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerle, sosyal medya üzerinden bizimle temas kuracağınız kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Bankamız tarafından Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Sözleşme yapılması öncesinde veya sonrasında başvurana ait iletişim bilgilerini kayıt altına alarak, kimlik verilerinin (Kimlik verileri: ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası) güncellenebilmesi, yazılı ve sözlü ortamlarda tüm kayıt ve belgeleri oluşturulabilmesi, sonrasında destek hizmetlerinin sağlanabilmesi,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki uyum süreci,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması, sorgulanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Kredi riskini ölçebilmek ve, herhangi bir kredinin geri ödeme kabiliyetini değerlendirmeki için kredi geçmişi ve ödeme davranışı hakkındaki verilerin analizi,
 • Hukuki ve Ticari risk analizleri
 • Finansal işlemlerin takibi, mali işlerin yürütülmesi
 • Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Fibabanka tarafından yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ve yurt içi ve yurt dışı sair mevzuata uyum; tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen Amaçlar'ın gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara, Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında Bankacılık Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile BDDK, TCMB, KPS, BKM, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişilerine ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, terörün finansmanı ve kara para aklanmasını önlemek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanuna aykırı fiili önlemek üzere ilgili idari ve resmi mercilerle paylaşmak amacıyla destek hizmeti aldığı kuruluşlara, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla ve bankacılık hizmetlerine ilişkin değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgilendirme yapmak; işletme analizi ve ar-ge çalışmaları yapabilmek; açık rızanız olması halinde size daha iyi hizmet verebilmek, yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtabilmek, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, size özel ürün ve hizmet sunabilmek amacı ile bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve diğer üçüncü taraflar ile rızanız kapsamında Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

e) İlgili Kişinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
 • verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun'un yukarıda yer alan 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Fibabanka'ya iletmeniz durumunda Fibabanka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Fibabanka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Bankamıza 6698 sayılı Kanun kapsamında yapacağınız başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.fibabanka.com.tr/docs/default-source/bize-ulasin/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf?sfvrsn=f9a24760_6 adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şubelere veya Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 -34394 Şişli – İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte veya fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

X

KİRAZ HESAP ÜRÜN BİLGİLENDİRME VE BAŞVURU FORMU

Kiraz Hesap Gerçek kişilere yönelik vadesiz hesap olup, ürün ilgili döviz cinsine ait vadesiz hesap tipinin özelliğine göre vadesiz hesaplar üzerinden yapılan her türlü bankacılık işleminin yapılabildiği bir vadesiz hesap ile faiz tahakkuklarının yapıldığı bir vadeli mevduat hesabından oluşur. Kiraz Hesapta, hesaptaki bütün bakiye gün boyunca vadesiz hesapta kalır, gün sonu işlemleri sırasında faize tabi limitler dahilindeki bakiyeye günlük faiz işletilir. Vadeli mevduat açılışı için vadesiz mevduat alt limitinin üzerinde minimum vadeli mevduat alt limiti kadar bir tutarın hesapta bulunması zorunlu olup, vadesiz mevduata faiz tahakkuku söz konusu değildir. Gün sonu işlemi tamamlandığında, faiz kazanan tutar faizi ile müşterinin serbest kullanımına bırakılır. Gün sonu itibarıyla vadesiz hesap alt limit üzerinde kalan tutarın vadeli hesap alt limitinin altında olması halinde tüm tutar vadesiz hesapta kalır. Vadeli Mevduat Üst Limitinin üzerindeki tutar vadeli hesapta değerlendirilmeyecek olup vadesizde bırakılır.
Tüm döviz cinslerindeki Kiraz Hesap faiz oranları, vadeli ve vadesiz üst limitleri, faiz hakediş koşulları, Hoş Geldin ve Devam Faiz dönemleri ve hesap işleyişlerine ilişkin tüm güncel ürün bilgileri Fibabanka A.Ş.’nin resmi internet sayfası olan www.fibabanka.com.tr adresinde duyurulmaktadır.

Vadesiz Mevduat Alt Limit: TL, USD, EUR, GBP, Gümüş (XAG) ve Altın (XAU) Hesaplarda Bankanın (Fibabanka A.Ş.) belirlemiş olduğu ve ilgili kanallardan duyurduğu alt limitler geçerli olup, müşterinin talebi ile daha yüksek bir tutar seçilmesi mümkündür.

Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) hesapları işlemleri 1 (bir) gram (1 XAU/XAG) ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Alım ve satıma konu olan altının saflık değeri 995/1000, gümüşün saflık değeri ise 99.9/100’dür ve 1 gram altın 1 XAU, 1 gram gümüş ise 1 XAG değerine eşittir. Altın/Gümüş alım-satım işlemleri kaydi olarak yapılmakta olup, fiziki işlem yapılmamaktadır.

Hesap Açılış Tutarı: Vadesiz tutar dahil toplam tutarı ifade etmektedir.

Hoş Geldin Faiz Oranı Standart Süre: Hoş Geldin Faiz Oranı Kiraz Hesap açılışını takiben hesap bakiyesinin ilgili döviz cinsine ait minimum Kiraz Hesap vadesiz ve vadeli alt limit toplamına ulaşması durumunda hak kazanmaya başlayacağı faiz oranıdır ve ilgili limitlere ulaşıldığı gün geçerli olan güncel faiz oranından yararlanılır, bu oran Hoş Geldin standart süresi boyunca müşteri özelinde sabit olup kesintisiz devam eder. Hesap açılışından itibaren hesap bakiyesinin ilgili limitlere ulaşmaması durumunda ise süre işlemeye başlamaz. Kiraz Hesap açılışından sonra herhangi bir tarihte hesabın kapatılması durumunda, müşteri ilgili döviz cinsinden tekrar hesap açmak istediğinde, Hoş Geldin faiz hakkını kaybeder ve devam faizi geçerli olur. Müşteri’nin hesabı sehven kapatması durumunda Hoş Geldin faizinden yararlanması yönünde talep ya da itirazı hükümsüzdür. Hoş Geldin Faiz Oranı süresinin sona erme gününün hafta sonuna denk gelmesi durumunda gün sayısı bir sonraki işgününe denk gelecek şekilde revize edilir.

Ek Faiz: TL Kiraz Hesap özelinde, Bankanın belirlemiş olduğu Fibabanka Bankacılık ürünleriyle ilgili duyurulan koşul sahipliği/sahipliklerinin sağlanması durumunda her bir bankacılık ürünü için takip eden ay boyunca geçerli olacak şekilde müşteri TL Kiraz hesabının mevcut faiz oranına bankanın belirlemiş ve duyurmuş olduğu ek faiz tanımlaması yapılacaktır Ek faiz hakkı sağlayan Bankacılık ürünleri, ek faiz oranları ve ek faiz işleyişine ilişkin tüm koşullar Fibabanka resmi internet sayfası olan www.fibabanka.com.tr adresinde duyurulmaktadır.
Ek Faiz hakkı belirlenen her bir ürün özelinde ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Yani aylık yapılacak kontrollerle bir ya da birden fazla ürün kullanım koşulunun sağlanması durumunda her bir ürünün ek faizi toplanarak TL Kiraz hesap faiz oranına eklenecektir.
TL Kiraz Hesap açılışından itibaren her ayın son iş günü, ilgili takvim ayı içerisinde duyurulan her bir ürün için ayrı ayrı belirlenen koşulların sağlanma durumu kontrol edilecektir. Koşulların sağlanması durumunda takip eden ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar geçerli olacak şekilde günlük hakedilen TL Kiraz Hesap faiz oranına ek faiz tanımlaması günlük olarak yapılacaktır.

Hoş Geldin Faiz Oranı Ek Süre: Müşteri’nin Kiraz Hesap açılış gününden itibaren 30 işgünü içerisinde Bireysel Emeklilik Sözleşmesi imzalaması ve sözleşmenin “Standart Hoş Geldin faiz oranı süresi” bitimini takip eden ilk iş gününe kadar yürürlüğe girmesi durumunda müşteri Kiraz Hesap açılışında geçerli Hoş Geldin faiz oranından 30 takvim günü daha yararlanabilecektir. İlgili Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’nin başka şirketten aktarım yoluyla yürürlüğe girmesi durumunda Ek Hoş Geldin Faiz Süresi hakkından faydalanılamayacaktır. İlgili Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’nden ilk 60 gün içinde cayma hakkının kullanılması durumunda veya bireysel emeklilik sözleşmesinin belirtilen sürelerde imzalanmaması veya yürürlüğe girmemesi durumunda “Ek Hoş Geldin Faiz Süresi” hakkından faydalanılamayacaktır.

Devam Faiz Oranı: Hoş Geldin faiz oranının bitiminden sonra Banka’nın günlük olarak belirlediği ve vadeli mevduat alt limit ve üst limitleri arasında kalmak şartıyla Kiraz Hesap vadesiz üst limiti üzerinde vadeli olarak değerlendirilecek hesap bakiyesine göre değişen “Devam Faiz Oranı” uygulanır.

Hesaptan para çekme ve para yatırma işlemlerinde sınır bulunmamaktadır. Hafta içi 17.00'den önce Kiraz Hesap’a para yatırıldığında hesap aynı gün, hafta sonu ve resmi tatillerde hesaba yatırılan/transfer edilen tutarlar ertesi işgünü valörüyle faiz kazandırmaya başlar.

Bir müşteri aynı anda aynı döviz cinsinden birden fazla hesap açılışı yapamaz, farklı zamanlarda açsa dahi Hoş Geldin faizinden 2. kez faydalanamaz. Müşterinin ortak hesabı Kiraz Hesap özellikli açılmış ise aynı anda münferit olarak Kiraz Hesap özellikli hesap açamaz, farklı zamanda açsa dahi Hoş Geldin faiz oranından tekrar yararlanamaz Ancak bir müşteri aynı anda farklı döviz cinslerinden (TL, USD, EUR, GBP, Gümüşve Altın) Kiraz Hesap’a sahip olabilir ve iki hesap için de Hoş Geldin faizinden yararlanabilir. Ortak Kiraz Hesap ile münferit Kiraz Hesap farklı döviz cinslerinde olabilir ve müşterinin bu iki hesabı da Hoş Geldin faiz oranından yararlanabilir.

Fibabanka A.Ş. vadesiz hesapta tutulacak alt limiti, vadeli hesap alt ve üst limitini, Hoş Geldin Faiz Oranı Standart Süresini, Kiraz Hesap açılış günü itibarıyla Hoş Geldin faiz oranının tahakkuk etmesi için hesapta bulunması gereken minimum Kiraz Hesap vadesiz ve vadeli alt limit toplamına hesap bakiyesinin ulaşmaması durumunda Hoş Geldin faiz oranını, Kiraz vadeli bakiyesine göre değişen devam faizlerini ve tutar aralıklarını zaman içinde değiştirme hakkına sahiptir. Yeni limitler, fibabanka.com.tr’de duyurulur ve yürürlük tarihi olarak belirtilen tarihten sonra herhangi bir itirazda bulunmaksızın hesaplarınızı kullanmaya devam etmeniz halinde yeni limitler geçerli olur.

Vadeli hesaba aktarılan tutar, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde kullanılabilecektir. Bu kapsamda Kiraz Hesap minimum vadesiz limit üzerinde ekstra bir bakiye var ise öncelikle bu tutar kullandırılır, yetersiz olması durumunda vadeli hesaptan aşan tutar kadar kısmi bozum yapılır. Kısmi çekim sonrası kalan tutar aynı vadeli mevduat brüt faiz oranı ile devam eder. Vadeli hesap minimum limitinin altına düşecek şekilde hesaptan para çekimi durumunda, vadeli hesap otomatik olarak kapatılır. Bu tutarları aşan para kullanım talepleri durumunda ise müşterinin hesabına tanımlı kredili mevduat hesabı limiti var ise en son bu bakiyeden kullandırım gerçekleşir.

Hesap cüzdanı mevduat hesabının varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge olma özelliğinden dolayı şubelerimize başvurarak hesap cüzdanınızı teslim almanız önerilir.

Müşteri’nin BANKA nezdindeki hesaplarına, varlıklarına bir kısıt takyidat (haciz, tedbir, rehin vs.) gelmesi halinde Müşteri, Kiraz Hesap özelliği olan hesabına da yasal blokelerin/kısıtların geldiği ilgili gün faiz kazancını elde edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

Müşteri, Kiraz Hesabın otomatik vadeli mevduat açılış özelliğini sonlandırmak istediğinde, hesabı standart vadesiz mevduat hesabına dönüştürülür.

Vadesinden önce çekilen mevduata Fibabanka A.Ş’nin faiz verme hakkı saklı olup, verilmesi durumunda bu oran Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasına iletilen vadesiz mevduat faiz oranını aşamaz.

Kiraz Altın ve Kiraz Gümüş Hesabına Uygulanacak Hükümler

Madde 1. İşbu Sözleşme hükümleri gereğince Banka tarafından Kiraz Altın/Gümüş hesabında işlem görecek altınlar/gümüşler, standartları mevzuat hükümleri ile belirlenmiş ve ileride belirlenecek ve uluslararası piyasalarda işlem gören altınlardan/gümüşlerden ibarettir. Söz konusu Kiraz Altın/Gümüş hesapları, Müşteri tarafından yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan altınların/gümüşlerin, Müşteri tarafından verilen talimat uyarınca Banka tarafından bedel karşılığı Müşteri nam ve hesabına satın alınması karşılığında vadesiz olarak açılır.

Madde 2. Hesaba Yapılacak Altın ve Gümüş Havalesi: Müşteri, Banka nezdinde kendi adına kayıtlı Kiraz Altın/Gümüş hesaplarına üçüncü şahıslar tarafından yapılacak altın/gümüş havalesinin kendi adına ve muvafakatı ile yapılmış sayılacağını kabul eder. Müşteri, yazılı beyanı olmasa dahi, bu teslimatın kendi adına yapılmadığını öne sürmemeyi peşin olarak kabul ve taahhüt eder.

Madde 3. Müşteri’ye Yapılacak Altın ve Gümüş Teslimatı: Müşteri, Banka nezdinde kendi adına kayıtlı Kiraz Altın/Gümüş hesabında bulunan altınların/gümüşlerin sadece kaydi olarak işlem göreceğini, fiziki teslim ve tesellüm olmayacağını, bu hususların hilafına ayrıca herhangi bir talepte bulunmamayı peşin olarak kabul ve taahhüt eder. Minimum ve maksimum işlem limiti ve işlem katları Banka tarafından serbestçe belirlenecek olup Banka cari uygulamasını serbestçe değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri, “Altın ve Gümüş Alım Satım İşlemi Müşteri Talimatı”nda TL, USD veya Gram olarak belirtilen tutarlarda altın ya da gümüşün, Kiraz Altın/Gümüş hesabından tahsil edilmek suretiyle nam ve hesabına satın alınması ve Kiraz Altın/Gümüş Hesabında depo edilmesi konusunda Bankayı yetkilendirdiğini; kabul ve taahhüt eder

Madde 4. Kiraz Altın ve Kiraz Gümüş Hesaplarına Uygulanacak Hükümler: Banka, dilediği takdirde hesaptaki ana tutarı Müşteri’ye kısmen veya tamamen altını/gümüşü satın alıp fiili ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz olarak ödemeye yetkilidir. Banka, hesabın ana tutarını Türk Lirası veya döviz olarak ödediği takdirde, ödenecek olan tutar, altının/gümüşün fiili ödeme gününde Banka’da oluşan altın/gümüş alış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır.

Madde 5. Kiraz Altın ve Kiraz Gümüş Hesaplarına Faiz Uygulanıp Uygulanmayacağı: Banka; vadesiz hesaplara faiz verip vermemekte tamamen serbesttir. Müşteri Banka’nın bu uygulamasını itirazsız ve gayrikabili rücu olarak kabul eder. Banka cari uygulamasını uygun göreceği zaman ve şekilde tadile yetkilidir.

Havalelerle İlişkin Hükümler

Madde 6. Havalelere Uygulanacak Kurallar: Müşteri, Banka nezdindeki saklama veya altın/gümüş depo hesabına borç yazılmak veya Banka’da mevcut herhangi bir altın/gümüş alacağından mahsup edilmek üzere yine Bankada bulunan başka bir altın/gümüş depo hesabına havale emri verdiği takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır:
Müşteri havale emirlerini Banka’ya yazılı talimat ile bildirecektir. Bu yazılı talimatta, havalenin lehdarı, lehdarın hesap numarası, havale edilecek altının saflık derecesi, toplam brüt ağırlığı açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir.
a) Altın/gümüş havalesinde; Havale tutarlarının lehdarın borcu için haczi ve haciz yolu ile tahsili halinde dahi Müşteri, Banka ve muhabirlerine karşı hiçbir hak ve talepte bulunmamayı kabul eder.
b) Altın/gümüş havalesinde; havale tutarlarının lehdarın borcu için haczi ve haciz yolu ile tahsili halinde dahi Müşteri, Banka ve muhabirlerine karşı her türlü itiraz, şikayet, hak ve talebinden feragat ettiğini kabul eder.
c) Banka, iletişim yetersizlikleri veya her türlü imkansızlıktan ötürü, havaleleri, Müşteri tarafından bildirilen iletişim aracı dışında dilediği bir başka iletişim aracı ile gönderme hakkını mahfuz tutar.
d) Banka, iletişim yetersizlikleri veya her türlü imkansızlıktan ötürü, havaleleri, Müşteri tarafından bildirilen iletişim aracı dışında dilediği bir başka iletişim aracı ile gönderme hakkını mahfuz tutar.
e) Gerek başka Banka ve Kurumlardan gerekse Banka’dan diğer Banka ve Kurumlara fiziki ve kaydi altın/gümüş transferi yapılamaz.

Madde 7. Hesap Özetleri: Hesap, Hesap Cüzdanında “gram” cinsinden belirtilen tutardaki altının/gümüşün Bankaca Müşteriye satışı karşılığında açılır.

Bu hesapla ilgili olarak şubelerde yapılan her işlemde, hesap cüzdanının ibrazı gereklidir. Şube yetkililerinin imzalarını taşımayan cüzdanlar geçersizdir. Hesap kapatılması işleminin yerine getirilmesi için hesap cüzdanının Bankaya iadesi gereklidir. Cüzdanda yazılı kayıtlarla, Banka kayıtları arasında bir farklılık olduğunda, Banka kayıtları esas alınacaktır.

Kiraz Hesaba ilişkin şart ve koşullara ilişkin olarak Müşteri Banka tarafından bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. Kiraz Hesaba ilişkin şart ve koşulların değişmesi durumunda, Banka Müşteriyi gerek sms gerekse diğer iletişim kanalları ile bilgilendirecektir.

Detaylı bilgi için www.fibabanka.com.tr veya Fibabanka A.Ş şubelerinden ve 444 88 88 Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz.