İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar

Müşteri İhbar Formu

Fibabanka personeli, müşterileri veya 3. şahıslardan kaynaklı dolandırıcılık, sahtekarlık ya da suistimal tespitlerinizi veya duyumlarınızı Bankamıza iletmeniz durumunda, bildirimleriniz ülke mevzuat çerçevesinde ve gizlilik esasları içinde değerlendirilecektir.

FİBABANKA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Fibabanka, www.fibabanka.com.tr adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına uygun olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FİBABANKA A.Ş. (“Fibabanka”) tarafından Bankacılık Kanunu ve diğer tabi olduğumuz mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla işlenecektir. Fibabanka tarafından yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ve yurt içi ve yurt dışı sair mevzuata uyum; KKB, BKM, BDDK, VDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Fibabanka ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Fibabanka tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, ayrıca müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna (Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır.) kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. .Fibabanka’nın insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; grup şirketleri, iştirakler ile bunların sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi vermek, idari işleri yürütebilmek, bankacılık hizmetlerine ilişkin değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgilendirme yapmak; işletme analizi ve ar-ge çalışmaları yapabilmek; size daha iyi hizmet verebilmek, yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtabilmek, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, size özel ürün ve hizmet sunabilmek amacı ile bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve diğer üçüncü taraflar ile rızanızın bulunması durumunda ve rızanız kapsamında paylaşılmaktadır., ilgili mevzuat ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmek, kredi kayıt bürosu ve bunun gibi başka kurumlardan kimlik tespitini ve doğrulamasını gerçekleştirmek, terörün finansmanı ve kara para aklanmasını önlemek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanuna aykırı fiili önlemek üzere ilgili idari ve resmi mercilerle paylaşmak amacıyla iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve alt kuruluşlarına, destek hizmeti aldığı kuruluşlara, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Fibabanka’ya iletmeniz durumunda Fibabanka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Fibabanka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Bankamıza 6698 sayılı Kanun kapsamında yapacağınız başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.fibabanka.com.tr/docs/default-source/bize-ulasin/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf?sfvrsn=f9a24760_6 adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şubelere veya Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 -34394 Şişli – İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte veya fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.