İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar
Sayfayı Değiştirin

Kayıp/Çalıntı Kart Bildirim Formu

Güvenliğinizi önemsiyoruz! Kayıp ve çalıntı kart bildirimleriniz için aşağıdaki Kayıp/Çalıntı Kart Bildirim Formumuzu doldurarak bize iletebilirsiniz. Bu formdan şu an için yalnızca işitme engelli müşterilerimizin başvurularını alabiliyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni'ne buradan ulaşabilirsiniz.

FİBABANKA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fibabanka A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verileri tamamen kısmen veya tamamen, otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olan yollarla elde etmek, kaydetmek, saklamak, sınıflandırmak, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere aktarmak gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Fibabanka kişisel verilerinizin hukuka uygun toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Bu amaçlar;

 • Bankacılık Kanunu kapsamında başta mevduat, kredi, ödeme hizmetleri, sigorta, bireysel emeklilik ve yatırım hizmetleri olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerimizi, mağazalar, subeler, elektronik bankacılık kanalları da dahil olmak üzere tüm kanallardan yürütülen bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş kollar tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için işlenecektir.
 • Taraf olmayı talep ettiğiniz sözleşmenin ifa edilebilmesi için sözleşme yapılması öncesinde veya sonrasında başvurana ait iletişim bilgilerini kayıt altına alarak, kimlik verilerinin (Kimlik verileri: ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası) güncellenebilmesi, yazılı ve sözlü ortamlarda tüm kayıt ve belgeleri oluşturulabilmesi, sonrasında müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, destek hizmetlerinin sağlanabilmesi,
 • Resmi kurum ve yetkili kuruluşların taleplerinin yerine getirilebilmesi, mevzuattan kaynaklı bilgi verebilmesi, hukuki uyum sürecinin sağlanabilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Finansal ve mali işlemlerin takibi, risk analizlerinin yapılabilmesi,
 • Bankanın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Engellilik durumuna ilişkin toplanan özel nitelikli kişisel sağlık verileri açısından Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik çerçevesinde ve bu Yönetmelik’e uyum sağlanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna (Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır.) kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi ve kontrol edilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”), risk grubu”nda bulunan ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi faaliyeti sınırları dahilinde, kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar'ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulmasıyla, çağrı merkeziyle gerçekleştirilen görüşmelerle, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta veya elektronik ortamda online bankacılık, ATM'ler, fiziki ortamda Bankamızla, şubemizle ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmelerle, anlaşmalı mağazalara gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerle, sosyal medya üzerinden bizimle temas kuracağınız kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Bankamız tarafından Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Sözleşme yapılması öncesinde veya sonrasında başvurana ait iletişim bilgilerini kayıt altına alarak, kimlik verilerinin (Kimlik verileri: ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası/sosyal güvenlik numarası) güncellenebilmesi, yazılı ve sözlü ortamlarda tüm kayıt ve belgeleri oluşturulabilmesi, sonrasında destek hizmetlerinin sağlanabilmesi,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki uyum süreci,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması, sorgulanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Kredi riskini ölçebilmek ve, herhangi bir kredinin geri ödeme kabiliyetini değerlendirmeki için kredi geçmişi ve ödeme davranışı hakkındaki verilerin analizi,
 • Hukuki ve Ticari risk analizleri
 • Finansal işlemlerin takibi, mali işlerin yürütülmesi
 • Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Fibabanka tarafından yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ve yurt içi ve yurt dışı sair mevzuata uyum; tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen Amaçlar'ın gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara, Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında Bankacılık Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler, yapılması gereken yasal raporlamalar nedeni ile BDDK, TCMB, KPS, BKM, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişilerine ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, terörün finansmanı ve kara para aklanmasını önlemek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanuna aykırı fiili önlemek üzere ilgili idari ve resmi mercilerle paylaşmak amacıyla destek hizmeti aldığı kuruluşlara, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla ve bankacılık hizmetlerine ilişkin değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgilendirme yapmak; işletme analizi ve ar-ge çalışmaları yapabilmek; açık rızanız olması halinde size daha iyi hizmet verebilmek, yeni ürün ve hizmetlerimizi tanıtabilmek, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, size özel ürün ve hizmet sunabilmek amacı ile bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve diğer üçüncü taraflar ile rızanız kapsamında Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

e) İlgili Kişinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
 • verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun'un yukarıda yer alan 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Fibabanka'ya iletmeniz durumunda Fibabanka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Fibabanka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Bankamıza 6698 sayılı Kanun kapsamında yapacağınız başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.fibabanka.com.tr/docs/default-source/bize-ulasin/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu.pdf?sfvrsn=f9a24760_6 adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şubelere veya Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 -34394 Şişli – İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte veya fibabanka.kisiselveri@hs03.kep.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.